jump to navigation

Výkup pôdy

Naša spoločnosť Tatra Forest Slovakia, s.r.o., Liptovský Mikuláš vykupuje poľnohospodársku pôdu v katastrálnych územiach Važec, Východná, Hybe, Benice a Galovany už štyri roky. Doposiaľ sme vykúpili viac ako 1.400 ha poľnohospodárskej pôdy od 935 vlastníkov. Ku každému vlastníkovi pristupujeme individuálne. Našou prioritou je spokojnosť obidvoch zmluvných strán, preto poskytujeme všetky služby spojené s predajom pôdy zadarmo.

Na základe nášho softwaru a pravidelne zakúpených katastrálnych dát priamo z katastra nehnuteľností v Liptovskom Mikuláši Vám vieme poskytnúť všetky potrebné informácie o Vami vlastnenej poľnohospodárskej pôde, výmery, listy vlastníctva, druh pozemku … a identifikovať ich priamo na digitálnych katastrálnych mapách. Vyhotovíme na počkanie kúpne zmluvy, vieme poradiť v prípade nevysporiadaných pozemkov, dedičských konaní a podobne.

Pre vlastníkov mimo trvalého pobytu v uvedených katastroch dokážeme celý obchod zrealizovať aj poštou a teda nie je potrebná osobná návšteva u nás v kancelárii.

Postup pri predaji :

  1. Osobné stretnutie v kancelárii v Liptovskom Mikuláši, alebo vo Východnej v administratívnej budove poľnohospodárskeho družstva( každá streda 8 – 15 hod ) – nie je podmienkou. Na stretnutie je potrebné doniesť Občiansky preukaz a kartičku s číslom Vášho bankového účtu, poprípade iné písomnosti ( kúpne zmluvy , dedické konania, nájomné zmluvy … )
  2. Identifikácia parciel, výpočet výmery , prejednanie kúpnej ceny ( nie je podmienkou predať všetku vlastnenú pôdu ) a podmienok predaja
  3. Vytvorenie kúpnej zmluvy na počkanie ( cca 30 min. )
  4. Úradné overenie podpisov predávajúceho na štyroch vyhotoveniach kúpnej zmluvy
  5. Doručenie kúpnych zmlúv
  6. Výplata kúpnej ceny
  7. Zabezpečenie podania Návrhu na vklad do príslušného katastra nehnuteľností ( všetky poplatky súvisiace so vkladom hradíme my )
  8. Do 6 – 8 týždňov po podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností obdržíte „Rozhodnutie o povolení vkladu“ a jeden originál kúpnej zmluvy.
  9. Uzatvorenie predaja