jump to navigation

Výkup DPL

Výkup Družstevných podielových listov

Naša spoločnosť má záujem realizovať svoje poľnohospodárske aktivity okrem Poľnohospodárskeho družstva Východná  aj na poľnohospodárskej pôde v obci Hybe a obci Važec.

Sú dva varianty, ako sa to dá dosiahnuť:

  1. Stať sa významným podielnikom v Poľnohospodárskom družstve Važec a Roľníckom družstve Hybe a prostredníctvom týchto družstiev rozvíjať poľnohospodárske aktivity v týchto územiach.
  2. Rozvíjať poľnohospodárske aktivity vo všetkých troch obciach cez Poľnohospodárske družstvo Východná.

Vedenie Roľníckeho družstva Hybe sa takejto spolupráci bráni. Obdobne je to aj s Poľnohospodárskym družstvom Važec.

Vzhľadom k tomu, že máme skutočný záujem na vlastnenej pôde hospodáriť prostredníctvom existujúcich poľnohospodárskych podnikov, oslovujeme majiteľov družstevných podielových listov (DPL) jednotlivých družstiev o ich odkúpenie.

Vo Východnej už vlastníme viac ako 87% DPL. Vo Važci je našim cieľom vykúpiť 6 000 DPL, čo predstavuje približne 10% DPL  z celkového množstva. V Hybiach nebola transformácia družstva dokončená a neboli  vydané DPL. Táto neprehľadná situácia znevýhodňuje a znemožňuje  podielnikom tohto družstva pri nakladaní s ich majetkom.

Vo Východnej a Važci vykupujeme DPL po 8€/kus. Pri ich výkupe pritom platíme naviac všetky poplatky, ktoré s predajom DPL súvisia a zabezpečujeme všetky administratívne úkony na svoje náklady.

V prípade, že máte záujem predať svoje DPL Poľnohospodárskeho družstva Važec, alebo Poľnohospodárskeho družstva Východná, kontaktujte mojich kolegov, ktorí sú za výkup zodpovední.

V prípade, že vlastníte majetkový podiel v družstve Hybe a chcete ho predať, taktiež nás kontaktujte.