jump to navigation

Profil

Predstavenie spoločnosti

Naša spoločnosť, Tatra Forest Slovakia s.r.o., prišla v roku 2008 na slovenský trh so záujmom rozvíjať podnikanie v oblasti poľnohospodárstva. Za týmto účelom kapitálovo vstúpila do Poľnohospodárskeho družstva Východná, kde v súčasnosti realizuje svoje zámery.

V priebehu štyroch rokov sme na Poľnohospodárskom družstve Východná vybudovali nové a modernizovali staré ustajňovacie priestory, obnovili strojový park, zmenili spôsoby obrábania pôdy a zaviedli novú organizáciu práce. Poľnohospodárske družstvo Východná sme konvertovali na Biofarmu, kde produkujeme kvalitné kravské aj ovčie biomlieko, z ktorého vo vlastnej mliekarni vyrábame chutné bioprodukty.

Okrem toho sme od roku 2012 začali s pokusným pestovaním bio liečivých rastlín pre kozmetické a farmaceutické účely. Vzhľadom na vhodné prírodné podmienky, podnebie a klímu je pravdepodobné, že tento projekt budeme v najbližších rokoch intenzívne rozvíjať. V priebehu 15 rokov predpokladáme pestovanie liečivých rastlín na výmere viac ako 150 hektárov pôdy. V oblasti produkcie liečivých rastlín by sme sa radi dostali medzi takzvané biodynamické farmy, ktorých produkcia na trhu je oveľa vyššie cenená ako klasická bioprodukcia.

V roku 2012 sme realizovali aj pokusy s výrobou biokompostu. Jedná sa o výrobu bioorganickej hmoty nahrádzajúcej klasické hnojenie a realizujúcej ozdravenie pôdy. Biokompost vyrábame v kravského a ovčieho hnoja, zelenej hmoty, sena, slamy, nespotrebovaných senáží, podrvených konárov a zeminy. Výsledkom spracovania je bioorganická hmota, ktorá sa integruje do pôdy pred sejbou alebo počas vegetačného obdobia Táto bioorganická hmota rastlinám dodáva nielen potrebné živiny, ale pôdu ozdravuje, potláča v nej huby, plesne a iné patogénny. Okrem toho, že pôdu zjemňuje a robí ju ľahšou a produkčnejšou, zabezpečuje jej lepšiu absorbciu vlahy v daždivom počasí a jej zadržianie a výdaj v prospech rastlín v počasí suchšom. Biokompost sme plánovali vyrábať len pre vlastnú spotrebu, ale vzhľadom k veľkému záujmu zákazníkov ho budeme vyrábať aj na predaj.

Súčasťou bezpečnosti farmárčenia je aj vysporiadanie majetkových a nájomných vzťahov k pôde, na ktorej Poľnohospodárske družstvo Východná hospodári. Za týmto účelom realizujem vysporiadanie pozemkov pod hospodárskym dvorom a vykupujeme poľnohospodársku pôdu na ktorej hospodárime, alebo chceme hospodáriť.

Aby sme naplnili naše potreby v produkcii jadrových krmovín, kupujeme aj poľnohospodársku pôdu v katastrálnych územia Palúdzka, Benice a Galovany. Náš záujem je vlastniť v tomto území 400 hektárov poľnohospodárskej pôdy, čo nám zaručí potrebnú produkciu ekologicky pestovaných jadrových krmovín pre vlastnú spotrebu.